Hem

Arkitektkontoret

Verksamhet

Projekt

Konst

Kontakt

Campus Alnarp

Agricum och Gamla Aulan , Alnarp
Agricum och Gamla Aulan , Alnarp
Agricum och Gamla Aulan , Alnarp
Agricum och Gamla Aulan , Alnarp
Agricum och Gamla Aulan , Alnarp
Agricum och Gamla Aulan , Alnarp
Agricum och Gamla Aulan , Alnarp
Agricum och Gamla Aulan , Alnarp
Agricum och Gamla Aulan , Alnarp

Campusplan Vision Alnarp

2012
Planen görs utifrån ett helhetsperspektiv på det område som kallas Campus Alnarp och idag till största delen ägs av Akademiska Hus. Huvudsyftet är att formulera riktlinjer för det framtida nyttjandet av området och dess fastigheter.

Syftet är även att behålla och stärka Alnarps och SLU:s konkurrensförmåga genom att med en gemensam visionsbild få olika parter inom SLU och andra intressenter på området att agera tillsammans för gemensamma mål.

Framtidens studenter och medarbetare ska mötas av en attraktiv och stimulerande akademisk miljö i en expansiv och aktiv region. Samverkan inom universitetet och mellan universitetet och externa samarbetspartners i regionen skall stimuleras och underlättas.

Planen.
Uppdraget för SLU:s och Akademiska Hus campusplanering är att utifrån de fysiska omständigheterna inventera SLU:s framtida behov och föreslå en plan som stöd för hur Alnarps campus ska utvecklas, bl.a. genom identifiering av framtida expansionsområden.

Planen redovisar strategiska mål för området i stort, samt översiktlig planering av ny- och tillbyggnadsområden för SLU:s verksamheter, bostäder med service, samt övriga verksamheter. Campusplanen skall omfatta planering av mark för fältforskning men även för utbildning och rekreation.

Campusplanen utgör en grund för det fortsatta mer ingående arbetet med en konkret, aktuell lokalförsörjning för alla verksamheter i Alnarp.

Campusplan Vision Alnarp omfattar både mark och byggnader och skall ligga till grund för planeringen inom området den närmaste 10-15-årsperioden.

Beställare: Akademiska Hus Syd AB samt Sveriges lantbruksuniversitet.

Agricum och Gamla Aulan , Alnarp
Agricum och Gamla Aulan , Alnarp
Agricum och Gamla Aulan , Alnarp
Agricum och Gamla Aulan , Alnarp
Agricum och Gamla Aulan , Alnarp
Agricum och Gamla Aulan , Alnarp

Agricum och Gamla Aulan , Alnarp
Ombyggnad av lärosalar för SLU

2011
Ombyggnad för SLU. Gamla Aulan och Agricum, ritat av Gottfried Beijer med byggnadsår 1949 och 1954.

Byggnaden är renoverad för att erbjuda en modern och attraktiv undervisningsmiljö. En mindre addition i fyra våningsplan innehållande hiss, trapphus, entré och toaletter är gjord för att tillgodose bl.a. krav på tillgänglighet och brandkrav. Samtidigt skapas en ny tillgänglig entré som riktar sig mot Alnarpsgården. Trapphuset skapar även generösare kommunikation/ kontakt med lärosalarna och mellan byggnadens våningsplan.

Krypgrunden är utgrävd för nytt fläktrum, nya tekniska utrymmen samt förråd. Taken är omlagda och nya fönster med goda isolerings- och solskyddsvärden har ersatt de äldre. Målet har varit att överträffa Green Buildings nivå med en energibesparing på över 25%.

Byggnaden är belägen inom Alnarpsparken som utgör statligt byggnadsminne. Varsamhetskravet har ägnats särskild uppmärksamhet. De befintliga byggnadernas exteriör har i stort sett inte förändrats. Tillbyggnaden är utformad för att ansluta till de befintliga byggnadernas formspråk. Interiört har de ytskikt tillvaratagits som har ett värde för byggnaden. Kalkstensgolv är bevarade och kompletterade i det nya trapphuset, liksom trägolv i lärosalarna där så varit möjligt.

En modern undervisningsmiljö med välutrustade och vackra lektionssalar har skapats inklusive uppehållsutrymmen och pausrum för studenterna.

Beställare: Akademiska Hus Syd AB.

Norra Dubbelvillan , Alnarpp
Norra Dubbelvillan , Alnarp
Norra Dubbelvillan , Alnarp
Norra Dubbelvillan , Alnarp
Norra Dubbelvillan , Alnarp

Norra Dubbelvillan , Alnarp
Ombyggnad för kontor för SLU

2009
Ombyggnad för SLU:s ledning i Norra Dubbelvillan med ursprungligt byggnadsår 1893, ursprungsarkitekt Salomon Sörensen.

Byggnaden uppfördes ursprungligen som bostad för mejeriläraren, och har sedan dess fungerat som rektorsvilla, studentbostäder samt kontor för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Varsam ombyggnad och återförande av byggnaden till tidigare utseende och färgsättning. Ny teknik för modern kontorsverksamhet är införd med varsamhet.  Nya entrédörrar är utformade efter äldre förebild, ny entrétrappa, renovering av tak och fönster, inredning av vindsplanet m.m. är utfört liksom anordnande av ny hiss och åtgärder för tillgänglighet, inklusive ny tillgänglig entré.

Beställare: Akademiska Hus Syd AB.


Alnarpsgården, Alnarp
Ombyggnad i statligt byggnadsminne

Ombyggnad i Alnarpsgården för ny reception och datasalar för SLU.

Norra Dubbelvillan

Ny reception i entréhallen

Ombyggnaderna har till större delen omfattat inre förändringar i flera etapper ingående i en större omorganisation.
Beställare: Akademiska Hus Syd AB.

2006

Ombyggnad för nya datasalar i anknytning till Alnarpsbiblioteket.
De ljudklassade glaspartierna ger värdefullt ljusinfall i biblioteket samtidigt som verksamheterna kan pågå parallellt utan akustiska störningar. Av säkerhetsskäl har inbrottsskyddande vitmålade stålgaller placerats vid fönster i datasalarna, med gallerindelning anpassad till spröjsindelningen i fönsterbågarna. Nödvändig kanalisation för ventilation och el/data är dragen fritt i rummet och klart urskiljbar som sentida tillägg.

Norra Dubbelvillan

Alnarpsgården, exteriör från Sundsvägen

2005

Ombyggnad för en ny och centralt placerad reception för SLU i entréhallen till Alnarpsgården.
Inredning med nya glas- och stålpartier i utförande anpassat till tidigare ombyggnader.
En funktionell arbetsmiljö för receptionen med dess krav på öppenhet i publika delar och en avskärmad avdelning för inre arbete. Denna avskärmning har uppnåtts med en enkel murad vägg under glaspartierna i den inre delen av lokalen. De högt sittande glaspartierna ger värdefullt ljusinfall i entréhallen utanför receptionen.


Tornhuset, Alnarpsgården, Alnarp
Ombyggnad i statligt byggnadsminne

Ombyggnad för IT-avdelning samt studievägledning, informationsavdelning och utbildningsadministration för SLU.

Norra Dubbelvillan

Ombyggnad, Tornhuset.

Beställare: Akademiska Hus Syd AB.
Ombyggnaderna har till större delen omfattat inre förändringar i flera etapper ingående i en större omdaningsprocess och omfattar:

2008

Ombyggnad för SLU:s utbildningsadministration, nytt personalrum samt åtgärder för tillgänglighet i M26:63 vTornhuset.

2006

Ombyggnad för SLU:s IT-avdelning, med nya kontor och ny datahall i M26:63 Tornhusets entréplan. Utförd med samma grundtanke som de tidigare nämnda projekten.


Copyright © Agneta Ljungberg Arkitekter AB, Agneta Ljungberg.
Design och webmaster Eriks Webbservice.