Hem

Arkitektkontoret

Verksamhet

Projekt

Konst

Kontakt

Verksamhet

Offentliga byggnader- nybyggnad och ombyggnad

Offentliga byggnader- nybyggnad och ombyggnad

Projektering av lokaler för Lunds universitet, Region Skåne, Sveriges Lantbruksuniversitet m.fl. Uppdragen omfattar lokaler för offentlig verksamhet, undervisning, sjukvård, laboratorier och kontor.

Exempel: Navet för SLU i Alnarp; SLU:s kanslis lokaler i Norra Dubbelvillan, Alnarp; ombyggnad för ny reception, datasalar, IT-avdelning samt utbildningsadministrationen i Alnarpsgården; ombyggnad för kundcenter för AF-bostäder, samt ändrad entré för ICA Tuna i Sparta, Lund; ombyggnad för undervisnings- och forskningslokaler i institutionsbyggnaderna Horticum, Articum och Vegetum i Alnarp; ombyggnad i Kv. Trollhättan vid Beijerkajen för Malmö Högskola, K3 (Konst, kultur och kommunikation).

2011 färdigställdes ombyggnaden av undervisningsbyggnaderna Agricum och Aulan, Alnarp, för SLU/ Akademiska Hus Syd.

2013 invigdes den nya Psykiatriska Kliniken i Lund för Region Skåne och Wihlborgs fastigheter. Uppdraget som genomfördes i samarbete med White arkitekter innebar en om- och tillbyggnad av Klas Anshelms Regionhus från 1968.

Offentliga byggnader- nybyggnad och ombyggnad

Slottarkitektuppdrag

Karlskrona militära anläggningar

Agneta Ljungberg har 2008‐2014 varit slottsarkitekt för Karlskrona militära anläggningar för Statens fastighetsverk. Slottsarkitekten är ett stöd för respektive fastighetsförvaltare i bevarandet och utvecklingen av de berörda fastigheterna. Slottsarkitekten ska medverka till att de arkitektoniska, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkterna tillgodoses och ska med sin särskilda kompetens säkerställa att kontinuitet och kvalitet uppnås i den löpande omvårdnaden av objektet.

Ombyggnader och restaurering

Ombyggnader och restaurering - statliga byggnadsminnen samt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Projektering för Tycho Brahe-minnena på Ven, byggnaderna i Botaniska trädgården i Lund, ett flertal byggnader inom Alnarps Campusområde, Internationella miljöinstitutet i f.d. Skånska Brand- huset vid Tegnérsplatsen i Lund, m.fl. Ombyggnad av landshövdingens bostad i Karlskrona residens samt av f.d. vaktbyggnaden Corps de garde från 1720-30, den äldsta byggnaden på Stumholmen i Karlskrona.

Bevarande och utveckling, användning och tillträde för allmänheten, tillgänglighet, levandegörande samt t.ex. installationslösningar och säkerhet vid brand kräver skiftande lösningar. Vid ombyggnader bör generellt åtgärder som harmonierar med och underordnar sig byggnadens utformning, arkitektoniska framtoning och karaktär väljas, samt åtgärder som kan härledas från äldre ursprungsförhållanden. Åtgärder får inte förminska byggnadens kulturhistoriska värde. Tydlighet och enkelhet i nödvändiga nutida tillägg kan ibland komplettera och lyfta fram den ursprungliga arkitekturen.

Vårdprogram för statliga byggnadminnen

Vårdprogram för statliga byggnadminnen

Agneta Ljungberg har upprättat vårdprogram för byggnaderna Vita Villan, Agardhianum och Botaniska museet i Botaniska Trädgården i Lund, samt Historiska museet i Lund.

Under 2009 upprättades vårdprogrammet för Karlskrona residens.

Bostäder – nybyggnad och ombyggnad

Bostäder – nybyggnad och ombyggnad

Kv. Landsdomaren 10, Lund – Nybyggt flerfamiljshus i 9 våningar, från planarbete till färdigställande.

Kv. Musslan, Båstad. Planutredning samt projektering av nybyggda bostäder i centrala Båstad.

Kv. Båthuset 3, Trosa. Nybyggnad, enfamiljshus på sjötomt.
Fädriften 15, Falsterbo. Om- och tillbyggnad av enfamiljshus från 1900-talets början.

Hemmeslöv 34:15, Båstad. Nybyggnad av fritidshus.

Anderslöv 18:1, Trelleborg. Ombyggnad av bostadslänga på Per Påls gården, Anderslöv.


Programskrivning och lokalplanering

Programskrivning och lokalplanering

En stor del av verksamheten behandlar tidiga projektskeden som utredningar, programskrivning och programskisser och behandlar allt från kontors‐ och kommersiella fastigheter till offentlig verksamhet
för undervisning, forskning och sjukvård.

För Lunds universitet har programskrivning utförts för Teaterhögskolan i Malmö, Skissernas museum, Inter Arts Center i Malmö för de Konstnärliga Högskolorna i Malmö för Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund med tillhörande programskisser.

2010 upprättades lokalprogrammen för Lunds universitets förvaltning samt för Musikhögskolan i Malmö.

Lokalplanering och utredningar för Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och Akademiska Hus Syd är en viktig del av verksamheten. 

Utvecklingsplanering

Utvecklingsplaner och Campusplan Vision Alnarp

För Tycho Brahe-minnena på Ven upprättade Agneta Ljungberg 2005 för Statens fastighetsverks räkning och i samarbete med Landskrona kommun en utvecklingsplan som summerade de dittills utförda utvecklingsprojekten och pekade ut riktningen för kommande utvecklingsprojekt inom området.

Agneta Ljungberg upprättade 2012 "Campusplan Vision Alnarp" på uppdrag av och i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Akademiska Hus Syd. Campusplanen görs med ett helhetsperspektiv på det område som kallas Campus Alnarp med huvudsyftet att formulera riktlinjer för det framtida nyttjandet av området och dess fastigheter på 10-15 års sikt.

Kvalitets- och miljösäkring, m.m.

Kvalitets- och miljösäkring, m.m.

Vårt system för kvalitetssäkring ansluter till ISO 9001, vårt system för miljösäkring till ISO 14 001. I kvalitetssystemet ingår kontrollplaner (checklistor) för dokumenterad egenkontroll av projekteringsarbetet inkluderande i BBR angivna och tillämpbara föreskrifter och råd.

Agneta Ljungberg är certifierad kontrollansvarig K enl. PBL samt byggarbetsmiljösamordnare BAS-P.

Copyright © Agneta Ljungberg Arkitekter AB, Agneta Ljungberg.
Design och webmaster Eriks Webbservice.